PHP 汉字转拼音URL

想要一个汉字转拼音URL的功能,于是在这里找到了http://hahaxiao.techweb.com.cn/archives/750.html,但是它只是把汉字转换为拼音,不能生成wo-ai-ni这样的URL格式,所以我小小的改动了一下。
源代码来自:http://hahaxiao.techweb.com.cn/archives/750.html

<?php
/**
*
* 中文转换为拼音
*
*/
function cn2pinyin($_String, $_Code='gb2312') 
{
	$_DataKey = "a|ai|an|ang|ao|ba|bai|ban|bang|bao|bei|ben|beng|bi|bian|biao|bie|bin|bing|bo|bu|ca|cai|can|cang|cao|ce|ceng|cha" .
	"|chai|chan|chang|chao|che|chen|cheng|chi|chong|chou|chu|chuai|chuan|chuang|chui|chun|chuo|ci|cong|cou|cu|" .
	"cuan|cui|cun|cuo|da|dai|dan|dang|dao|de|deng|di|dian|diao|die|ding|diu|dong|dou|du|duan|dui|dun|duo|e|en|er" .
	"|fa|fan|fang|fei|fen|feng|fo|fou|fu|ga|gai|gan|gang|gao|ge|gei|gen|geng|gong|gou|gu|gua|guai|guan|guang|gui" .
	"|gun|guo|ha|hai|han|hang|hao|he|hei|hen|heng|hong|hou|hu|hua|huai|huan|huang|hui|hun|huo|ji|jia|jian|jiang" .
	"|jiao|jie|jin|jing|jiong|jiu|ju|juan|jue|jun|ka|kai|kan|kang|kao|ke|ken|keng|kong|kou|ku|kua|kuai|kuan|kuang" .
	"|kui|kun|kuo|la|lai|lan|lang|lao|le|lei|leng|li|lia|lian|liang|liao|lie|lin|ling|liu|long|lou|lu|lv|luan|lue" .
	"|lun|luo|ma|mai|man|mang|mao|me|mei|men|meng|mi|mian|miao|mie|min|ming|miu|mo|mou|mu|na|nai|nan|nang|nao|ne" .
	"|nei|nen|neng|ni|nian|niang|niao|nie|nin|ning|niu|nong|nu|nv|nuan|nue|nuo|o|ou|pa|pai|pan|pang|pao|pei|pen" .
	"|peng|pi|pian|piao|pie|pin|ping|po|pu|qi|qia|qian|qiang|qiao|qie|qin|qing|qiong|qiu|qu|quan|que|qun|ran|rang" .
	"|rao|re|ren|reng|ri|rong|rou|ru|ruan|rui|run|ruo|sa|sai|san|sang|sao|se|sen|seng|sha|shai|shan|shang|shao|" .
	"she|shen|sheng|shi|shou|shu|shua|shuai|shuan|shuang|shui|shun|shuo|si|song|sou|su|suan|sui|sun|suo|ta|tai|" .
	"tan|tang|tao|te|teng|ti|tian|tiao|tie|ting|tong|tou|tu|tuan|tui|tun|tuo|wa|wai|wan|wang|wei|wen|weng|wo|wu" .
	"|xi|xia|xian|xiang|xiao|xie|xin|xing|xiong|xiu|xu|xuan|xue|xun|ya|yan|yang|yao|ye|yi|yin|ying|yo|yong|you" .
	"|yu|yuan|yue|yun|za|zai|zan|zang|zao|ze|zei|zen|zeng|zha|zhai|zhan|zhang|zhao|zhe|zhen|zheng|zhi|zhong|" .
	"zhou|zhu|zhua|zhuai|zhuan|zhuang|zhui|zhun|zhuo|zi|zong|zou|zu|zuan|zui|zun|zuo";
	$_DataValue = "-20319|-20317|-20304|-20295|-20292|-20283|-20265|-20257|-20242|-20230|-20051|-20036|-20032|-20026|-20002|-19990" .
	"|-19986|-19982|-19976|-19805|-19784|-19775|-19774|-19763|-19756|-19751|-19746|-19741|-19739|-19728|-19725" .
	"|-19715|-19540|-19531|-19525|-19515|-19500|-19484|-19479|-19467|-19289|-19288|-19281|-19275|-19270|-19263" .
	"|-19261|-19249|-19243|-19242|-19238|-19235|-19227|-19224|-19218|-19212|-19038|-19023|-19018|-19006|-19003" .
	"|-18996|-18977|-18961|-18952|-18783|-18774|-18773|-18763|-18756|-18741|-18735|-18731|-18722|-18710|-18697" .
	"|-18696|-18526|-18518|-18501|-18490|-18478|-18463|-18448|-18447|-18446|-18239|-18237|-18231|-18220|-18211" .
	"|-18201|-18184|-18183|-18181|-18012|-17997|-17988|-17970|-17964|-17961|-17950|-17947|-17931|-17928|-17922" .
	"|-17759|-17752|-17733|-17730|-17721|-17703|-17701|-17697|-17692|-17683|-17676|-17496|-17487|-17482|-17468" .
	"|-17454|-17433|-17427|-17417|-17202|-17185|-16983|-16970|-16942|-16915|-16733|-16708|-16706|-16689|-16664" .
	"|-16657|-16647|-16474|-16470|-16465|-16459|-16452|-16448|-16433|-16429|-16427|-16423|-16419|-16412|-16407" .
	"|-16403|-16401|-16393|-16220|-16216|-16212|-16205|-16202|-16187|-16180|-16171|-16169|-16158|-16155|-15959" .
	"|-15958|-15944|-15933|-15920|-15915|-15903|-15889|-15878|-15707|-15701|-15681|-15667|-15661|-15659|-15652" .
	"|-15640|-15631|-15625|-15454|-15448|-15436|-15435|-15419|-15416|-15408|-15394|-15385|-15377|-15375|-15369" .
	"|-15363|-15362|-15183|-15180|-15165|-15158|-15153|-15150|-15149|-15144|-15143|-15141|-15140|-15139|-15128" .
	"|-15121|-15119|-15117|-15110|-15109|-14941|-14937|-14933|-14930|-14929|-14928|-14926|-14922|-14921|-14914" .
	"|-14908|-14902|-14894|-14889|-14882|-14873|-14871|-14857|-14678|-14674|-14670|-14668|-14663|-14654|-14645" .
	"|-14630|-14594|-14429|-14407|-14399|-14384|-14379|-14368|-14355|-14353|-14345|-14170|-14159|-14151|-14149" .
	"|-14145|-14140|-14137|-14135|-14125|-14123|-14122|-14112|-14109|-14099|-14097|-14094|-14092|-14090|-14087" .
	"|-14083|-13917|-13914|-13910|-13907|-13906|-13905|-13896|-13894|-13878|-13870|-13859|-13847|-13831|-13658" .
	"|-13611|-13601|-13406|-13404|-13400|-13398|-13395|-13391|-13387|-13383|-13367|-13359|-13356|-13343|-13340" .
	"|-13329|-13326|-13318|-13147|-13138|-13120|-13107|-13096|-13095|-13091|-13076|-13068|-13063|-13060|-12888" .
	"|-12875|-12871|-12860|-12858|-12852|-12849|-12838|-12831|-12829|-12812|-12802|-12607|-12597|-12594|-12585" .
	"|-12556|-12359|-12346|-12320|-12300|-12120|-12099|-12089|-12074|-12067|-12058|-12039|-11867|-11861|-11847" .
	"|-11831|-11798|-11781|-11604|-11589|-11536|-11358|-11340|-11339|-11324|-11303|-11097|-11077|-11067|-11055" .
	"|-11052|-11045|-11041|-11038|-11024|-11020|-11019|-11018|-11014|-10838|-10832|-10815|-10800|-10790|-10780" .
	"|-10764|-10587|-10544|-10533|-10519|-10331|-10329|-10328|-10322|-10315|-10309|-10307|-10296|-10281|-10274" .
	"|-10270|-10262|-10260|-10256|-10254";
	$_TDataKey = explode('|', $_DataKey);
	$_TDataValue = explode('|', $_DataValue);
	$_Data = (PHP_VERSION >= '5.0') ? array_combine($_TDataKey, $_TDataValue) : _Array_Combine($_TDataKey, $_TDataValue);
	arsort($_Data);
	reset($_Data);
	if ($_Code != 'gb2312')
	$_String = _U2_Utf8_Gb($_String);
	$_Res = '';
	for ($i = 0; $i < strlen($_String); $i++) 
	{
		$_P = ord(substr($_String, $i, 1));
		if ($_P > 160) 
		{
			$_Q = ord(substr($_String, ++$i, 1));
			$_P = $_P * 256 + $_Q - 65536;
		}
		$_Res .= _Pinyin($_P, $_Data);
	}
	//echo $_Res;
	$_Res = preg_replace("/[^a-z0-9\s]*/", '', $_Res);   //此处有改动
	return $_Res = preg_replace("/\s/", '-', $_Res);     //此处有改动
}
 
function _Pinyin($_Num, $_Data) 
{
	if ($_Num > 0 && $_Num < 160)
	return chr($_Num);
	elseif ($_Num < -20319 || $_Num > -10247)
	return '';
	else {
	foreach ($_Data as $k => $v) {
	if ($v <= $_Num)
	break;
	}
	return $k;
	}
}
function _U2_Utf8_Gb($_C) 
{
	$_String = '';
	if ($_C < 0x80)
	$_String .= $_C;
	elseif ($_C < 0x800) {
	$_String .= chr(0xC0 | $_C >> 6);
	$_String .= chr(0x80 | $_C & 0x3F);
	} elseif ($_C < 0x10000) {
	$_String .= chr(0xE0 | $_C >> 12);
	$_String .= chr(0x80 | $_C >> 6 & 0x3F);
	$_String .= chr(0x80 | $_C & 0x3F);
	} elseif ($_C < 0x200000) {
	$_String .= chr(0xF0 | $_C >> 18);
	$_String .= chr(0x80 | $_C >> 12 & 0x3F);
	$_String .= chr(0x80 | $_C >> 6 & 0x3F);
	$_String .= chr(0x80 | $_C & 0x3F);
	}
	return iconv('UTF-8', 'GB2312', $_String);
}
function _Array_Combine($_Arr1, $_Arr2) 
{
	for ($i = 0; $i < count($_Arr1); $i++)
	$_Res[$_Arr1[$i]] = $_Arr2[$i];
	return $_Res;
}
echo cn2pinyin('zhangsan\'s google 李四',1);

发表评论

电子邮件地址不会被公开。